Fortsæt til hovedindholdet
Om Kirkemusikskolerne
Værdi- og handicappolitik
Intet billede:

Værdi- og handicappolitik

Folkekirkens kirkemusikskolers handicappolitik

Løgumkloster, Vestervig og Sjællands kirkemusikskoler ønsker at være uddannelsesinstitutioner, som giver den enkelte studerende med funktionsnedsættelse eller handicap mulighed for at opnå ligeværdighed i rettigheder, så det bliver muligt at gennemføre en af vore uddannelser. 

Handicappolitik er drøftet og formuleret i fællesskab på de tre skoler og tager udgangspunkt i følgende værdier:

Mennesket før handicappet:

 • Alle mennesker er værdifulde. På kirkemusikskolerne mener vi, at alle mennesker rummer deres egne former for styrker, ressourcer, kompetencer og idéer
 • Alle har ret til en uddannelse
 • Alle personer uanset funktionsnedsættelse eller handicap har ret til en uddannelse. Dette er samtidig en del af handicapkonventionen § 24

Mangfoldighed og gensidig respekt:
Vi ønsker at styrke mangfoldigheden, så alle får mulighed for at udfolde deres ressourcer og interesser.

Samarbejde og deltagelse:
Denne handicappolitik skal medvirke til, at studerende med funktions-nedsættelse eller handicap oplever størst mulig selvbestemmelse i forhold til valg af studie og studietid.

Vi tilbyder:
Den studerende med funktionsnedsættelse eller handicap tilbydes vejledning i, hvilke muligheder hun/han har for at få hjælp i forhold til sin funktions-nedsættelse eller handicap, så snart hun/han bliver optaget på studiet.

Underviserne oplyses om, hvilke ekstra behov den studerende med funktions-nedsættelse eller handicap har i forhold til undervisningen, så de kan planlægge deres undervisning derefter. Det er den studerendes eget valg, om hun/han vil oplyse uddannelsesinstitutionen om, at hun/han har en funktions-nedsættelse eller et handicap.

De forskellige hjælpemidler, som den studerende har brug for i forhold til funktionsnedsættelsen eller handicappet, stilles til rådighed ved studiestart.

Fleksibilitet i uddannelsen 
For at kunne optages som studerende ved kirkemusikskolen skal optagelses-prøven, som beskrevet i studieordningen, bestås.

Undervisningen foregår som soloundervisning eller på mindre hold. Dette medfører, at der kan tilbydes fleksible studieforløb for studerende med fysisk funktionsnedsættelse eller andre handicap. Undervisningen tilpasses den enkelte studerende, således at kravene til eksaminer opfyldes.

Den enkelte studerende kan gennemføre en uddannelse på Kirkemusikskolen, selvom han/hun ikke kan gennemføre uddannelsen på normeret tid. 

Kontakt kirkemusikskolerne
Har du spørgsmål vedrørende uddannelserne, er du altid velkommen til at kontakte en af de tre kirkemusikskoler.


Løgumkloster, Vestervig og Sjællands Kirkemusikskolers handicap-politik bygger på de fire grundprincipper, som er gældende inden for dansk handicappolitik:

Sektoransvar
I forhold til handicapbegrebet tager vi udgangspunkt i handicapkonventionen, som definerer personer med handicap som: "Personer, der har en langvarig fysisk, mental eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan forhindre deres fulde og effektive deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre".

I vores handicappolitik bruger vi betegnelsen studerende med funktionsned-sættelse eller handicap.

Funktionsnedsættelse
Funktionsnedsættelse er en sygdom, diagnose, der gør, at en person har specielle behov for at kunne gennemføre en hverdag. Danske handicap-organisationer opdeler funktionsnedsættelser i fire grupper:

 • Hjerneskader, udviklingsforstyrrelser og udviklingshæmning
  Denne gruppe indeholder mange af de usynlige handicaps, som især påvirker hjernen, herunder også ADHD og epilepsi.
   
 • Psykiske sygdomme
  Denne gruppe indeholder både personer med lettere psykiske forstyrrelser, eksempelvis depression og angst, og svære psykiske sygdomme som eksempelvis skizofreni.
   
 • Fysiske sygdomme/handicaps
  Denne gruppe omfatter først og fremmest alle, der har begrænset eller manglende evne til at bruge en eller flere lemmer, gangbesværede, kørestolsbrugere og personer med smerter i store dele af kroppens bevægeapparat, det vil sige knogler, muskler eller led.
   
 • Kommunikationshandicap
  Gruppen indeholder både syns- og hørehandicappede samt personer med talebesvær. Gruppen omfatter desuden ordblindhed, dvs. personer der har vanskeligheder med at læse og/eller skrive, som ikke kan forklares af manglende skoleuddannelse eller manglende intelligens.