Fortsæt til hovedindholdet
Bestyrelsen
Bekendtgørelse om kirkemusikskolens bestyrelse

Bekendtgørelse om folkekirkens kirkemusikskoler 

I medfør af § 11, stk. 1, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 4. juli 1994, fastsættes:

Kapitel 2

 

Kirkemusikskolernes bestyrelser

§ 2. Hver kirkemusikskole ledes af en bestyrelse, der sammensættes således:

  • 1) Et medlem, der repræsenterer Kirkeministeriet, og som udpeges af kirkeministeren.
  • 2) Et medlem, der repræsenterer områdets stiftsøvrigheder, og som udpeges af kirkeministeren.
  • 3) Et medlem, der udpeges af rektorerne for de danske musikkonservatorier.
  • 4) Et medlem, der udpeges af Dansk Organist- og Kantor Samfund.
  • 5) Et medlem, der udpeges af Foreningen af Præliminære Organister.
  • 6) Et medlem, der udpeges af Dansk Kirkemusikerforening.
  • 7) Et medlem, der udpeges af Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer.
  • 8) To medlemmer, der udpeges af kirkeministeren efter forslag fra de under 1-7 nævnte medlemmer.

Stk. 2. En repræsentant for lærerne ved kirkemusikskolen samt en repræsentant for eleverne på kirkemusikskolen har ret til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 3. Kirkemusikskolens rektor deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§ 3. Medlemmerne af bestyrelsen udpeges for 4 år, regnet fra et kalenderårs begyndelse.

Stk. 2. Såfremt et medlem af bestyrelsen fritages for sit hverv, dør eller udtræder af bestyrelsen, udpeges et nyt medlem efter reglen i § 2 for resten af bestyrelsens funktionsperiode.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger med virkning for bestyrelsens funktionsperiode en formand og en næstformand, der fungerer ved formandens forfald.

Kapitel 3

 

Møder m.v.

§ 4. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære bestyrelsesmøder skal afholdes.

Stk. 2. Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 2 medlemmer ønsker det. Formanden fastsætter tid og sted for de ekstraordinære bestyrelsesmøders afholdelse.

§ 5. Bestyrelsens beslutninger træffes i møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Afstemning sker således, at det klart fremgår, hvorledes det enkelte medlem stemmer.

Stk. 3. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol med angivelse af, hvorledes det enkelte medlem har stemt. Beslutningsprotokollen underskrives ved slutningen af mødet af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sit særstandpunkt kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit særstandpunkt.

§ 6. Formanden forbereder bestyrelsens møder og indkalder medlemmerne, repræsentanterne for lærerne og eleverne samt rektor til disse.

Stk. 2. Formanden giver inden bestyrelsens møder i videst muligt omfang medlemmerne, repræsentanterne for lærerne og eleverne samt rektor underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet. Formanden sørger så vidt muligt for, at det fornødne materiale til sagens bedømmelse tilsendes de i 1. pkt. nævnte personer i god tid før mødet.

Stk. 3. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at bestyrelsens beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

Stk. 4. Formanden sørger for, at bestyrelsens beslutninger udføres.

Stk. 5. Formanden kan på bestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Sådanne afgørelser forelægges bestyrelsen til efterretning på næste møde.

§ 7. Når bestyrelsens næstformand fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt formanden ved denne bekendtgørelse og bestyrelsens forretningsorden.

§ 8. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er afskåret fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Det pågældende medlem er ikke udelukket fra at deltage i forhandling og afstemning om sin habilitet.

Stk. 2. Et medlem, der er erklæret inhabilt, skal forlade mødelokalet under forhandling og afstemning i den pågældende sag.

Stk. 3. Et medlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for repræsentanterne for lærerne og eleverne samt for kirkemusikskolens rektor, jf. § 2, stk. 2 og 3.

§ 9. Bestyrelsen kan antage en sekretær udenfor bestyrelsens kreds til varetagelse af sekretariatsmæssige opgaver for bestyrelsen.