Fortsæt til hovedindholdet
Støttekreds
Vedtægter – støttekreds

Vedtægter – støttekreds

Vedtægter for Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds, senest ændret ved generalforsamlingen den 17. november 2020.
 

§ 1. Hjemsted:

Stk. 1.

Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds, der er stiftet den 10. maj 1983, er en forening med hjemsted i Løgumkloster.

§ 2. Formål:

Stk. 1.

Støttekredsens formål er at støtte Kirkemusikskolens virksomhed, herunder at indsamle mid-ler til støtte for formål, som ikke er dækket af offentlige tilskud, f.eks. støtte til mindrebemid-lede studerende, til instrumentfond samt til arbejdet i De studerendes Råd.

Stk. 2.

Herudover uddeler Støttekredsen årsgaver blandt de af Kirkemusikskolens studerende, som ved deres flid og evner samt ved deres positive bidrag til fremme af en god samværsform mel-lem de studerende indbyrdes samt i forhold til Kirkemusikskolens lærere og øvrige medarbej-dere har foregået deres medstuderende med et godt eksempel. Indstilling foretages af Kirke-musikskolens lærere.

§ 3. Medlemskreds:

Stk. 1.

Som medlemmer optages privatpersoner, foreninger, menighedsråd, institutioner og selska-ber, som ønsker at støtte foreningens formål.

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i perioden fra 1. november til 31. december. Generalforsamlingen holdes normalt i forbindelse med Kirkemusikskolens adventsstævne i Løgumkloster.

Stk. 2.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer.

Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Hvert medlem har én stemme ved foreningens generalforsamling.

Stk. 3.

Et medlem kan møde personligt med én skriftlig fuldmagt og således stemme også for ét andet medlem.

Stk. 4.

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel og med mindst følgende dagsorden:               

1. Velkomst ved støttekredsens formand.

2. Valg af dirigent.

3. Formanden aflægger beretning.

4. Rektors orientering om Kirkemusikskolens virksomhed.

5. Forelæggelse af revideret årsregnskab jfr. § 6 stk. 2.

6. Indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen, herunder valg af én suppleant.

8. Valg af 2 revisorer uden for kredsen af lærere og Kirkemusikskolens   bestyrelse. Desuden vælges én revisorsuppleant.

9. Fastsættelse af det årlige medlemskontingent.

10. Eventuelt.

Stk. 5.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og vil blive meddelt på Kirke-musikskolens hjemmeside: www.kirkemusikskole.dk.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning:

Stk. 1.

Støttekredsen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvor af 4 medlemmer udgøres af:

a) et medlem for Kirkemusikskolens bestyrelse, udpeget af denne.

b) et medlem for de studerende, udpeget af De studerendes Råd.

c) et medlem for Dansk Kirke i Sydslesvig.

d) Kirkemusikskolens rektor.  

3 medlemmer til bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt medlemmerne uden for kredsen af lærere, studerende og Kirkemusikskolens bestyrelse. Valget gælder for en 2-årig periode. I ulige år vælges 1 medlem og i lige år vælges 2 medlemmer.

Som suppleant for disse 3 valgte vælger generalforsamlingen hvert år 1 bestyrelsessuppleant.

§ 6. Bestyrelsens arbejde og ansvar.

Stk. 1.

Bestyrelsesmøder holdes i Løgumkloster, når bestyrelsen finder anledning til det, dog mindst 2 gange årligt.

Stk. 2.

Støttekredsens regnskabsår er de 1. oktober til 30. september.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi og sørger for, at der til generalforsamlingen foreligger helårsregnskab for sidste regnskabsår med påtegning af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.

Stk. 3.

Bestyrelsen orienterer foreningens medlemmer gennem nyhedsbreve via mails.

Stk. 4

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Formanden vælges blandt de 3 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Kirkemusikskolens bogholder fungerer som regnskabsfører, og sekretær-posten varetages af én fra Kirkemusikskolens administrative personale.

Stk. 5.

To medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden eller Kirkemusikskolens rektor, disponerer mellem bestyrelsens møder i tidsmæssigt presserende situationer over Støttekredsens pengemidler.

Beslutninger truffet i sådanne situationer skal forelægges bestyrelsen til godkendelse ved første efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 7. Vedtægtsændringer og nedlæggelse:

Stk. 1.

Ændring af vedtægterne kan kun vedtages med kvalificeret (2/3) flertal af de fremmødte stemmeberettigede ved den ordinære generalforsamling.

Stk. 2.

Forslag til vedtægtsændringer eller til foreningens nedlæggelse skal behandles på en ordinær generalforsamling og skal tilsendes medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalfor-samlingen med mindst 3 ugers varsel, jfr. § 4, stk. 4.

Stk. 3.

Nedlæggelse af Støttekredsen kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle Støttekredsens medlemmer stemmer for nedlæggelse. Opnås sådant flertal ikke, kan nedlæggelse vedtages efter indkaldelse med mindst 14 dages varsel på en ekstraordinær generalforsamling med kun dette punkt på dagsordenen. Nedlæggelse kan da besluttes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Stk. 4.

Ved Støttekredsens nedlæggelse tilfalder nettoformuen ubeskåret det formål, som er beskre-vet i Kirkemusikskolens vedtægter § 2, hvori det hedder: ”skolens formål er gennem differen-tierede undervisningstilbud at bidrage til fremme af kirkemusikken i Danmark”.

Således vedtaget på Støttekredsens generalforsamling i Løgumkloster fredag, den 27. novem-ber 2020.    

Bestyrelsen for Løgumkloster Kirkemusikskoles Støttekreds:

      Helle Wind Skadhauge             Hans Henrik Brok-Kristensen 
      Bodil Dibbern                              Finn Rosenberg, næstformand             Hans Chr. Hein                             Ole Stevns, formand